Cheb 1935

Cheb 1935

Počátky

Je velmi nesnadné zjistit, kdy přesně byl v Chebu založen sbor. Nejstarší písemná zpráva o tomto sboru je uvedena ve Stráži Siónské roč. 1922 č. 1, kde je uvedeno, že za 4. čtvrtletí r. 1921 měl sbor v Chebu 12 členů. V roce 1924 to bylo již 24 členů.
V roce 1925 se konalo v Chebu první okrskové shromáždění, na kterém byli přítomní věřící z Aše a Karlových Varů. Jako hosté sloužili slovem Božím bratr M. H. Wentland (t. č. předseda severočeského sdružení), bratr Rühling (t. č. předseda unie) a bratr František Böhm. Zpráva o tomto shromáždění byla zaznamenána bratrem Neumannem, z čehož se dá usuzovat, že v té době byl v Chebu kazatelem.

Po válce…

Po válce v roce 1945, kdy se většina členů německé národnosti musela odstěhovat, se tento poměrně početný sbor zmenšil a stal se malou kazatelskou stanicí, náležející ke sboru Karlovy Vary. Od roku 1956 až do roku 1968 se mohli věřící shromažďovat pouze v Karlových Varech; od října 1968 se pak mohl chebský sbor pravidelně setkávat v prostorách Církve českobratrské evangelické.

Modlitebna v Karlovce

Modlitebna v Karlově ulici

Svého vlastního sborového domu se tehdejší bratři a sestry dočkali v roce 1970, kdy české sdružení CASD zakoupilo starší dům v Dimitrovově (dnešní Karlově) ulici č. p. 6  a téhož roku byl do biblické práce přidělen pro sbory Sokolov a Cheb bratr Gustav Činčala. Po jeho odchodu v roce 1973 přichází na Sokolovsko kazatel Josef Bajusz, který pokračuje v jeho práci také na Chebsku. Jeho snahou byly též podstatné úpravy stávající modlitebny (ve spolupráci s bratrem Bohuslavem Zámečníkem).
V roce 1983 přichází do Chebu kazatel Ludvík Svrček z Plzně – ovšem již jako důchodce a na jediný rok. V roce 1984 převzal tuto práci kazatel Pavel Hološ; toho po třech letech vystřídal Jaroslav Šroll, který pracoval na Sokolovsku i na Chebsku. V té době sbor Cheb neměl staršího sboru ani laické pracovníky, většina práce tedy zůstávala na kazateli. Sobotní bohoslužby byly možné jen za obětavé pomoci členů ze Sokolova a Karlových Varů. Konaly se biblické přednášky, kursy studia Bible a ke sboru přibylo několik dalších členů. V roce 1993 bylo zahájeno setkávání také v Mariánských Lázních (v prostorách evangelické církve).

Kazatel Peter Čík

Kazatel Peter Čík

Léta devadesátá a počátek nového tisíciletí…

Od roku 1994 nastoupil na jeho místo kazatele mladý absolvent teologického semináře a biblické školy v Londýně ThMgr. Peter Čík, který prožil své obrácení ke Kristu při vojenské základní službě v nedalekých kasárnách u Kynšperka nad Ohří. Na jeho zajímavá kázání začalo přicházet do sboru několik nových mladých lidí, sbor se podílel na celosvětových evangelizačních akcích NET 96 a 98, začala se také rozvíjet praktická spolupráce se sbory ostatních křesťanských církví ve městě a s místním dětským domovem. Rozběhly se i sborové sportovní a turistické akce, vedle skupiny v Mariánských Lázních se ustavila i samostatná skupinka v Lubech. Po odchodu kazatele Číka působil v chebském sboru kazatel Michal Čančík, od roku 2002 potom patřil chebský sbor pod správu karlovarského vysvěceného kazatele Petra Staše.

Sborový dům v Karlově ulici se stal z důvodu rozsáhlosti prostor a nutnosti nákladné rekonstrukce pro naše nevelké společenství již nevyhovujícím, a tak byl v létě 2007 prodán.

Kazatel Pavel Smolka

Kazatel Pavel Smolka

Shromáždění sboru se od ledna 2007 konají v objektu centra Vinice na adrese Mánesova 7, který jsem na jaře 2008 odkoupili a na přelomu roku 2009-2010 provedli rekonstrukci interiéru. Prostory pronajímáme  také pro shromáždění sborů několika dalších chebských křesťanských církví. Od září 2007 byl pastorací chebského sboru pověřen kazatel Pavel Smolka, BTh.

Martin Lindtner

Kazatel Martin Lindtner

Po sedmileté práci se Smolkovi s chebským sborem rozloučili v červnu 2014, kdy přešla kazatelské péče o náš sbor pod kazatele karlovarského a sokolovského sboru MgA. Martina Lindtnera, B.A. Tyto tři sbory v Karlovarském kraji tak znovu navázaly na tradiční historické vazby a úzkou spolupráci adventistů v tomto regionu.

Kazatel Miroslav Bísek

Kazatel Miroslav Bísek

Současnost…

K dalším změnám ovšem došlo už od září 2017 v souvislosti s novým rozložením okrsků v Českém sdružení církve adventistů. Sbor v Chebu byl administrativně znovu propojen se sborem v Tachově, kde vzniklo nově kazatelské místo a péče o obě společenství připadla do kompetencí kazatele Miroslava Bíska.